Beleidscontext van het lectoraat in HKU

Is deel van: over het onderzoek

Hoe verhoudt het lectoraat muzische professionalisering zich tot het instellingsplan HKU? Hieronder de zes thema's en telkens een stukje uitwerking van ons lectoraat die daarmee samenhangt.

We werken aan de grotere visie van HKU en werken op eigen wijze aan de doelen van het HKU instellingsplan 2019-2024. Hieronder volgt een uiteenzetting van de zes beleidthema’s door HKU geformuleerd en daaronder een beschrijving hoe de onderzoeksgroep Kunst en Professionalisering zich daartoe verhoudt.

 

  1. Nieuwe beroepspraktijken: HKU leidt creatieve professionals op die zich soepel bewegen in verschillende rollen en contexten waar een dynamische samenleving om vraagt. 

 

De grootste betrokkenheid van ons lectoraat bij het onderwijs in directe zin (zelf lesgeven) ligt bij HKU-college en de daaraan verbonden Masters kunsteducatie en cross-over creativity. Binnen HKU-college veel experiment met verkennen en ontwikkelen van nieuwe beroepspraktijken. We zijn in het organiseren van werkplaatsen (learning communities) bezig om zowel medewerkers als studenten te koppelen aan partners uit beroepspraktijken en werken samen aan nieuwe leeromgevingen. We leren van elkaar, ontwikkelen makerschap en zoeken hierin diversiteit aan muzische perspectieven op.

 

  1. HKU midden in de samenleving: Wie aan de HKU studeert of er werkt weet zich te verhouden tot de veranderingen in de samenleving en richt zijn blik steeds weer naar buiten. We verbinden ons aan externe partners en aan gezamenlijke agenda’s. 

 

Kenmerkend voor ons lectoraat is dat we in onze onderzoekprogramma's werken aan structurele partnerships op diverse maatschappelijke terreinen: zorg, overheid, cultuureducatie, andere soorten Hoger en middelbaar onderwijs. Samenwerking met een groot aantal niet-kunst lectoren. Telkens gericht op het in wederkerige samenwerking inbrengen van het HKU- eigene van creatieve maakprocessen, vormen van onderzoek en bijdragen aan maatschappelijke opgaven (en goed werk).  

 

  1. Leven lang leren: De snel ontwikkelende arbeidsmarkt en nieuwe beroepspraktijken vragen nieuwe onderwijsvormen waarin leren en werken dichter bij elkaar komen. HKU ontwikkelt onderwijs waarin studenten en professionals samen leren. 

 

In de werkplaatsen die we als lectoraat organiseren experimenteren we nadrukkelijk met nieuwe vormen van 'maatwerk-onderwijs-praktijkgericht onderzoek- opgavegericht werken' voor professionals met reeds een staat van dienst. We flexibiliseren ons aanbod (tijdsduur, diepgang etc.) in wisselwerking met de externe vraag. De werkplaatsen die we organiseren zijn erop gericht dat deelnemers hun werkpraktijken inbrengen en delen. en daardoor leren/ onderzoeken/ ontwikkelen.  

 

  1. Creatieve technologie: Technologie zien we als een agent in creatieve maakprocessen en daarom integreren we het in al ons onderwijs en onderzoek. 

 

Ons lectoraat werkt onder de titel ‘kennis-maken’ aan de inzet van creatieve technologie in het doen/maken van onderzoek. We onderzoeken hoe een digitale omgeving zich verhoudt tot fysieke learning communities en hoe deze omgevingen het ontwikkelen van muzische perspectieven op goed werk in een stroomversnelling kan bregen. Deze digitale werkplaats; ‘musework’ en de verschillende soorten gespecialiseerde support die we onderzoekers bieden (animaties van werkvormen, multimediapagina's van activiteiten, het ontwikkelen van manieren van werken etc.) zijn daar onderdeel van. 

 

  1. Actieve deelname: Studenten en medewerkers zijn actieve deelnemers aan onze leer- en werkgemeenschap. Dat is merkbaar in de verantwoordelijkheid die studenten en medewerkers nemen voor zichzelf én voor de HKU community. 

 

Ons lectoraat organiseert in de lijn (zelf)lerende HKU waarin ontwikkelen in de werkpraktijk van docenten/studieleiders die bijdragen aan deze doelstelling nadrukkelijk zijn uitgenodigd hun aanpak door praktijkgericht onderzoek te versterken.

 

  1. Lerende organisatie: Onze ambities vereisen een responsieve organisatie en een lerende grondhouding bij alle HKU’ers. Samen leren en werken brengt ons leren en onze organisatie in een versnelling. 

 

Ons lectoraat organiseert in de lijn (zelf)lerende HKU waarin ontwikkelen in de werkpraktijk van docenten/studieleiders die bijdragen aan deze doelstelling nadrukkelijk zijn uitgenodigd hun aanpak door praktijkgericht onderzoek te versterken. Wij fungeren als onderzoeksgroep naast een knooppunt dat kennis deelt ook als organisator van learning communities en doen actieonderzoek in de HKU als lerende organisatie.

 

Deze zes punten zijn 'middelen' om het grotere doel van impact hebben in en waarde toevoegen aan  samenleving te realiseren. Om bij de realisatie van deze aandachtspunten dat grotere doel niet uit het oog te verliezen leggen we vanuit ons lectoraat de relatie naar ontwikkelen van muzische perspectieven op goed werk.

Reacties