Vilans

Sinds begin 2017 vindt onder de noemer ‘muzisch werken in de zorg’ een intensieve samenwerking plaats tussen het lectoraat Muzische Professionalisering en Vilans, landelijk kenniscentrum voor de langdurende zorg. Die samenwerking krijgt vorm op verschillende manieren.

Een eerste spoor is het werken in ateliers met de afdeling Advies en Implementatie (A&I) waarin gewerkt wordt aan professionalisering, persoonlijke en beroepsmatige groei. Dat gebeurt aan de hand van muzische inspiratie en werkvormen. Het doel is om goed werk in de vorm van eigenzinnigheid, creativiteit en van adviseurs te versterken. Door intercollegiaal te werken vanuit makerschap kunnen betekenisvol werken, verbondenheid  en werkgeluk samenvallen in een zelforganiserende context.

Tijdens de ateliers vindt  uitwisseling plaats tussen collega’s op persoonlijk, professioneel en werkinhoudelijk vlak. Daarin wordt gewerkt aan de hand van professionele casuïstiek.  Door het aanspreken van makerschap van deelnemers wordt gewerkt aan professionalisering. Voor 2019 is de ambitie uitgesproken om theoretische en praktische verdieping te vinden op het thema ‘goed werk’.  Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de goed werk expeditie en wordt een centraal thema tijdens een van de ateliers.  Tevens wordt de verdieping op goed werk benut in onderzoek naar de relatie tussen creatieve maakprocessen en goed werk waardoor meer zicht komt op de kwaliteit van samenwerkingsprocessen en kwaliteit van zorg. Dat gebeurt enerzijds door conceptuele verdieping op goed werk, anderzijds door te onderzoeken hoe in de praktijk vanuit intercollegiale maakprocessen reflectie en praktijkontwikkeling op het gebied van goed werk vorm kunnen worden gegeven in de ateliers.

 

Een tweede spoor waarop de samenwerking tussen de HKU en Vilans vorm krijgt is in het werken aan- en onderzoeken van intersectorale en interorganisationele samenwerking in regionale netwerken. Op dit moment zien we dat veel van deze samenwerkingsprocessen worden belemmerd door verschillende belangen, culturen, regelgeving, geldstromen, en normatieve opvattingen. Daarom werken Vilans en de HKU samen met netwerksamenwerking in de regio Arnhem, de Liemers, Overbetuwe en Lingewaard om het proces van samenwerken te innoveren en verbeteren vanuit creatieve maakprocessen. Onder de noemer Verbinding vanuit kwetsbaarheid wordt gewerkt aan nieuwe samenwerking die ruimte biedt aan complexe vraagstukken van ouderen in complexe sociale contexten, waarbij de menselijke kant centraal staat. In werkplaatsen wordt gewerkt vanuit een muzisch handelingsperspectief en principes van goed werk. In de praktijk worden werkwijzen en middelen ontwikkeld en onderzocht di het leren innoveren en verbeteren van samenwerkingsprocessen ondersteunen.

Het onderzoek richt zich op het onderzoeken en verbeteren van samenwerkingsprocessen in de langdurende zorg vanuit (het denken over) collaboratieve maakprocessen. Daarbij is het belangrijk om inzicht te krijgen in collaboratieve maakprocessen, te werken aan het stimuleren van collaboratieve maakprocessen, en te werken aan het ondersteunen van collaboratieve maakprocessen en middelen die daarbij kunnen helpen. Dat gebeurt door onderzoek in en met de praktijk door het opzetten van werkplaatsen waarin wordt gewerkt aan innovatie en verbetering in samenwerking, zoals hierboven beschreven. Daarin worden werkende principes ontdekt en wordt gewerkt aan ondersteunende materialen en nieuwe werkwijzen die bijdragen aan goed werk in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden. 

 

De vraag waar we in de samenwerking tussen Vilans en de HKU aan werken is:

Hoe kan werken vanuit creatieve maakprocessen bijdragen aan het ondersteunen en bevorderen van goed werk in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden in de zorg voor kwetsbare ouderen?