• 00:00 - 23:59

UU-UMCU Week van muzisch onderzoek

In een samenwerking van de HKU lectoraten muzische professionalisering en performatieve maakprocessen en HKU Centrum voor Onderzoek en Innovatie organiseren we het samenwerkingsproject maakprocessen met UU-UMCU. In april 2019 de eerste thematische week.

Samenwerking HKU-UU-UMCU

In de nationale wetenschapsagenda wordt de vraag gesteld: hoe bevorderen en benutten we creativiteit? Ook worden in het kader van de zoektocht naar veerkrachtige en zinvolle samenlevingenvragen opgeworpen naar de werking van wetenschap en de toekomst van het onderwijs. Dit zijn vragen die in Utrechtvorm hebben gekregen binnen het programma ‘Slimme en gezonde stad’en het ‘Living Lab Utrecht’, waarbij de UU-HKU-UMCU-onderzoeksgroep aansluiting vindt. Onderzoek naar maakprocessen in de kunsten biedt inzicht in creativiteit, en heeft directe relevantie voor de makers zelf. Het beperkt zich echter niet tot het domein van de kunsten. Inzichten in maakprocessenhebben ook bredere toepassing en relevantie voor het wetenschappelijk onderzoek, de (medische) technologie, het onderwijs en het maatschappelijk veld. Maakprocessen zijn dus een domein bij uitstek waarop kunsten en wetenschappen vruchtbaar en evenwaardig kunnen samenwerken en bijdragen aan de kennissamenleving.

Werkplaatsen

Er worden vier werkplaatsen voorzien ter voorbereiding van de externe projectaanvragen. Aan deze werkplaatsen of workshops van ca. 1 week nemen leden van HKU, het UMCU, de UU en onderzoekers en (externe) kunstenaars (o.m. Peggy Olislaegers, Erik Joris) deel. De werkplaatsen zijn:

1. Werkplaats Technologie in kennisoverdracht

2. Choreografie van het laboratorium en atelier

3. Repetitieprocessen in kunsten en wetenschappen

4. Muzisch Onderzoek

 

Werkplaats Muzisch Onderzoek

Het lectoraat Kunst en Professionalisering werkt de afgelopen jaren aan het ontwikkelen van een methodologie die muzisch onderzoekwordt genoemd. Daarin is onderzoek niet waardenvrij maar komt het versterken van gedeelde waarden (public value) door onderzoek expliciet in het spel. De methodologie brengt twee vormen van onderzoek met elkaar in iteratie.  (1) Actie- en handelingsonderzoek gericht op hoe we als professionalswerken in de context van lerende organisatiesdoor het ontwerpen en toepassen van muzische interventies; (2) Artistiek (zelf)onderzoek waarin de onderzoekers ook een vrij makerschapter hand nemen. De waarde van spelen om het spelen, maken om het maken, vertellen om het vertellen is een belangrijke muzische kwaliteit die een plek moet krijgen als we performatieve aanknopingspunten zoeken om naar onderzoek te kijken.

De thematiek van muzische professionalisering en muzisch onderzoek is met een onderbouwing vanuit het werk van Alisdair MacIntyre (After Virtue 1989), Hans Georg Gadamer (Waarheid en Methode 2014), Richard Sennett (de Ambachtsman 2008) en Karl Weick (Sensemaking in Organisations 1995) uitgewerkt in het proefschrift Muzische Professionalisering - publieke waarden in professioneel handelen. (van Rosmalen 2016). In de beoogde Werkplaats Muzisch Onderzoek willen we een rijke waaier van praktijken van Muzisch Onderzoek bijeen. Zowel in de kunsten als daarbuiten vanuit de zorg, de politie, de overheid. Graag brengen we de lectoraten van Daan Andriessen (praktijkgericht onderzoek HU) en Michiel de Ronde (begeleidingskunde Hogeschool Rotterdam) mee met wie de ontwikkeling van de muzische onderzoekmethodologie gedeeld wordt. Een belangrijke beoogde gast is de socioloog Richard Sennett op grond van zijn werk ‘de Ambachtsman- de mens als maker’. Binnen de UU ligt een verbinding met het Urban Futures-programma van universiteitshoogleraar Maarten Hajer (cf. Living Lab Utrecht) in het verschiet.