doel module identiteit bildungacademie

Is deel van:

Doel en inhoud module Identiteit

Het doel van De Bildung Academie is zelfontplooiing, maar wat ontplooi je dan eigenlijk?

Het doel van deze module is om daar antwoorden op te vinden en ‘jezelf’ te leren kennen. Je krijgt zicht op de vele verschillende mogelijkheden om jezelf vorm te geven, maar leert daar ook de grenzen van kennen. Je maakt kennis met de rol die anderen spelen bij de vorming van jouw identiteit en vice versa en samen met je medestudenten probeer je grip te krijgen op dat grote, abstracte begrip dat ‘identiteit’ is.

De Bildung Academie wil in navolging van Humboldt ‘de vele kwaliteiten waarover ieder individu van nature beschikt tot ontwikkeling te brengen.’ Met deze module leggen we de basis voor dat Bildung proces. Zelfkennis is daarvoor essentieel. Welke kwaliteiten heb jij van nature? Welke valkuilen? Maar we houden het niet bij zelfkennis. Het gaat ook om kennis van de ander en het concept identiteit in het algemeen. Identiteit wordt immers gevormd in relatie tot de omgeving, tot anderen. Die anderen kun je dus nooit buiten beschouwing laten. De verschillende ideeën en invalshoeken die je op je ‘identiteit’ kan loslaten maken veel uit voor wat je ziet en hoe je dat beoordeelt. Daarom wordt het concept ‘identiteit’ op verschillende manieren onderzocht. Per week behandelen we een ander subthema; Identiteit, Identiteitscrisis, De Ander en Imago & Authenticiteit. Zie voor een uitwerking van de weekthema's het document in de bijlage.

Het zal een intensieve en persoonlijke module zijn waarin je jezelf én je studiegenoten in korte tijd beter leert kennen.

De volgende drie hoofdvragen staan centraal in deze module:

Wie ben ik?
Wie is de ander?
Wat is identiteit?

Reacties