Meerstemmig Lezen

Meerstemmig Lezen kan ingezet worden bij het lezen van complexe teksten en teksten in wording, omdat het reageren eerder onderzoekend dan doelgericht is.

Werking

Door de tekst in fragmenten te knippen en te verdelen over verschillende mensen ontstaat er een meerstemmigheid van perspectieven. De dictatuur van het ene perspectief is verdwenen door de opbouw en doelmatigheid van de tekst teniet te doen.

Deze pluraliteit wordt nog eens versterkt door het toevoegen van vragen en bronnen, waardoor nieuwe richtingen en invalshoeken aan het gesprek worden toegevoegd. 

Deze werkingsvorm is uitermate geschikt als feedbackvorm voor teksten in wording.

Aanwijzingen

Deze werkingsvorm kent twee delen. Het eerste deel is individueel, het tweede collectief.

 Deel 1:

  1. Een langere tekst in hard copy wordt opgedeeld in geprinte fragmenten. De begeleidster zorgt voor evenveel beelden/foto’s als fragmenten. Elk fragment wordt onder een foto gelegd. Iedere deelnemer kiest een beeld en krijgt het fragment dat eraan gekoppeld is.
  2. De deelnemers lezen in stilte het fragment en onderstrepen het voor hen dragende deel van de tekst, datgene wat bij hen het meeste oproept.
  3. De deelnemers schrijven een toelichting op deze keuze.
  4. De deelnemers schrijven op basis van hun fragment een onderzoekende vraag op.
  5. De deelnemers schrijven een bron (film, kunstwerk, gedicht, et cetera) op waar zij aan moeten denken naar aanleiding van het fragment.

Deel 2:

Er volgen nu drie rondes. In de eerste ronde lezen de deelnemers de onderstreepte citaten voor. Eventueel een vraag. In de tweede ronde lezen zij om de beurt hun toelichting en intrigerende vraag en ontstaat er (wellicht) een gesprek. In de derde ronde presenteert iedereen zijn eigen toegevoegde bron.

Duur: 60 minuten, 20 minuten individueel en 40 minuten collectief

Groepsgrootte: minimaal 6 en maximaal 15

Benodigdheden: tekst op papier in fragmenten, evenveel of meer dan er deelnemers zijn, evenveel beelden als fragmenten, schrijfgerij

 

 

Polyphonic reading is useful for reading complex texts or drafts of papers being written. This because the response is rather exploratory instead of purposeful.

The way it works / Manifestation

By cutting up a text in fragments and dividing those among participants a polyphony of perspectives will arise. The dictatorship of the one perspective has been eliminated by breaking up structure and purposefulness of the text.

This plurality is enhanced by adding questions and sources, through which new thoughts and perspectives are added to the conversation.

Clues

This form is made up of two parts. The first is an individual part, the second a collective one.

Part 1:

  1. A substantial text in hard copy is cut up in printed pieces. The supervisor brings as many images/photos as fragments of text. Each fragment is placed under an image. Every participant chooses an image accompanied by the connecting fragment.
  2. The participants read their fragment in silence and underline what is for them the bearing piece of the text, the piece which challenges them the most.
  3. The participants write a commentary on their choice.
  4. The participants formulate an investigative question based on their fragment.

The participants write down a source (film, book, poem, image, et cetera) associated with the fragment of text they just read.